PEP: Positief Educatief Programma

Op onze school werken wij vanuit positieve educatie. Wij passen de positieve psychologie toe in ons hele onderwijs. PEP richt zich op het ontwikkelen van een positief schoolklimaat, op het creëren van omstandigheden waarbinnen medewerkers, kinderen en ouders plezier, betrokkenheid en betekenis ervaren. Het positief educatie programma heeft drie uitgangspunten: het is integraal, gericht op sterke kanten, en het is gericht op proces. Met integraal wordt bedoeld dat het niet alleen gaat om het ontwikkelen van lessen, maar ook om de schoolvisie, de dagelijkse omgang met leerlingen, de samenwerking en communicatie tussen medewerkers, het partnerschap met ouders. Dit heet ook wel de heleschoolbenadering.

Een tweede kenmerk van PEP is de focus op sterke kanten. Het accent ligt minder op de preventie van specifieke problemen en stoornissen en meer op de bevordering van positieve ontwikkeling van kinderen. Het derde uitgangspunt is dat in de positieve educatie het proces centraal staat. Het proces is de schakel tussen het onderwijsaanbod en de einddoelen. Bij proces gaat het om de aandacht voor de unieke ervaring van de leerlingen.

Deze drie uitgangspunten zijn vertaald in vier concrete bouwstenen om vanuit een heleschoolbenadering een positief educatief klimaat te kunnen realiseren:

* Het dagelijks observeren van welbevinden en betrokkenheid in de klas

* Opstellen van Leefregels n.a.v. waarden

1. Plezier, dat vind je hier (geluk)

2. Straal hier op je eigen manier (autonomie)

3. Ontspannen zijn voelt fijn (ontspanning)

4. Fijn, om aardig te zijn (respect/burgerschap)

5. Op pad, daar leer je wat (ontdekken)

6. Gezond, het hele jaar rond (gezondheid)

* Versterken van positieve (karakter)eigenschappen van zowel kinderen als medewerkers

* Actief betrekken van ouders bij het onderwijs